ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ−ᐊᑐᖅᑐᖅ / ᓴᕕᕋᔭᒃ / ᓴᖓᑦᑎᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑑᑎᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑰᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ

VESSEL DESCRIPTION

 • ᑕᑭᓂᓕᒫᖓ: 137.16 m
 • ᓯᕕᑐᓂᖓ: 18.90 m
 • ᐃᑎᓂᖓ: 11.65 m
 • ᐃᒫᓃᓐᓂᖓ: 8.515 m
 • G.R.T.: 8,448 MT
 • N.R.T.: 4,651 MT
 • ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ ᓴᖏᓂᖏᑦ: 5,430 BHP
 • ᓱᑲᓐᓂᖓ: 16 KTS
 • ᓴᓇᔭᐅᔪᖅ: ᓄᐊᕙᐃ 1994
 • ᑎᑎᖅᑲᖏᑦ: C F K 5 3 5 9
 • ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ: LLOYD’S 100 A1 LMC – UMS LNC AA1A

CARGO CAPACITY

 • ᐅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᑭᑉᐹᕆᑦᑐᑦ ᐃᓯᒐᐃᑦ:: 556,980 ft3/14,870 m3
 • ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓕᒫᖓ: 12,754/12,324 MT
 • ᓴᕕᕋᔭᓐᓂᑦ ᐅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖓ: 730 TEUs
 • ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓄᑦ ᑭᕕᔅᓯᔾᔪᑏᑦ: 3 X 60 MT SWL/16 m or 40 MT SWL/24 m