ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᖅᑐᖅ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑰᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐴᖅᑲᐃᖁᔨᓂᖅ Schedule

ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓂᓐᖏᑦ

ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ

NEAS ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ−ᐆᑦᑐᕆᐊᖃᖅᑐᒋᑦ ᐋᖅᑭᒍᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᑎᑦᑎᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ, ᑲᓇᑕᒥᓗ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᖓᓂ.

ᐅᔭᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕋᓗᐊᕈᕕᑦ, ᐅᓇᑕᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᖅᑎᑦᑎᔨ, ᐊᖏᔪᓄᑦ ᐃᓪᓗᓕᐅᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑐᖅ, NEAS ᐃᓕᓐᓂ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥᑦ ᐅᓯᓕᐅᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᓂᐅᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᑦᑐᓕᒫᑦ.

NEAS ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᒥᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᓴᕕᕋᔭᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓚᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓄᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑖᓂ ᑲᓇᑕᒥ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᑦ NEAS−ᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎ ᐃᓕᓐᓂᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᐅᒃᑰᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐃᖏᕋᕕᖏᑦ.